Mearke's
2010 - 3 Belles en it bist
2012 - Shrok
2013 - Pinokse
2014 - Lego
2016 - Grut Ferlet
2017 - Jaap & de selfkickerkat

48 hour films
2013 - Fred's last minute
2013 - Fred's last minute - behind the scenes
2014 - Mute
2015 - Ploptimizer
2016 - Hit the road
2017 - P.A.F.
2019 - Masterclass
2019 - Bihztevrùn
2019 - Winterzeit

Binnenloftspullen
2008 - Utteld
2015 - Sneeuwwitje

2006 - Ferlet
2006 - Ferlet op e jûn show
2008 - Paddy's lot
2010 - Hoteldebotel
2012 - Man o Man
2014 - Lawine
2016 - Foar Rosanne

Jorwert
2007 - Dubele Nelson
2009 - Tuskentiid
2010 - It Feest
2011 - Bohemia
2013 - Kloklieder
2022 - De Jacht
2023 - #Maten!

Feik en Tsjits
2010 - Iepening Kleaster
2011 - Ofskied Lukkes
2013 - Dokpop

Master Gysbert
2018 - Master Gysbert 1 (Weidum)
2019 - Master Gysbert 2 (Weidum)
2021 - Master Gysbert 3 (Theater Sneek)
2023 - Master Gysbert 4 (Broerekerk)

Diversen Theater
2011 - Lamelos
2013 - Koperdieven
2018 - Merke Nanna Mouskouri
2017 - Brekbere sirkel
2017 - Greidehert
2018 - Tommy
2019 - Oare fyzje
2020 - Knypeachjes
2023 - He achteruit
2024 - Allinnich Anna

Diversen Film
2005 - Studio F Makket it spannend
2013 - Ik wil schwarzenegger zijn
2015 - Kloten